Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Qian 9
Qian 1
1-Heaven
Gui
Xin
Heart
Kai
Open
Fu
CEO
Long Fan
Xiang Zuo
Bing
1
EXT
Kan 7
Kan 1
29-Water
Ji
Peng
Grass
Xiu
Rest
Tian
Heaven
Geng
6
Gen 6
Gen 1
52-Mountain
Xin
Ren
Official
Sheng
Growth
Di
Earth
Wu
8
E (☲)
Dui 4
Dui 1
58-Marsh
Ren
Zhu
Pillar
Jing
Shock
She
Snake
Yi
9
EXT
Ding
Hour
27/10/2021
07:21
Ding
Zhen 8
Zhen 1
51-Thunder
Yi
Chong
Destroyer
Shang
Injury
Xuan
Warrior
Ren
4
W (☵)
Kun 1
Kun 1
2-Earth
Wu
Rui
Seed
DESTINY
Si
Death
Yin
Moon
Xing Shi
Gui Jia
Xin
5
EXT
Li 3
Li 1
30-Fire
Geng
Ying
Hero
Jing
Outlook
He
Harmony
Ji
7
EXT
Xun 2
Xun 1
57-Wind
Bing
Fu
Assistant
Du
Delusion
Hu
Tiger
Die Xue
Quan Yi
Gui
3
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
07:21 27 10 2021
Heavenly Stems
Bing
Yang FIRE
Wu
Yang EARTH
Wu
Yang EARTH
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Chen
Yang EARTH
Dragon
Shen
Yang METAL
Monkey
Xu
Yang EARTH
Dog
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Gui Wu Yi
Wu Geng Ren
Ding Wu Xin
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yin 2
LEAD STEM 癸 GUI
ENVOY Open Door
LEAD STAR Heavenly Heart
JIA HIDES BEHIND 癸 Gui
SKY HORSE 寅 Yin (Tiger)
PEACH BLOSSOM 酉 You (Rooster)
NOBLEMAN 亥 Hai (Pig)
酉 You (Rooster)
DEATH & EMPTINESS 子 Zi (Rat)
丑 Chou (Ox)