Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Dui 4
Li 2
49-Reform
Ding
Zhu
Pillar
Jing
Outlook
Di
Earth
Xing Shi
Xing Wang
Xin
9
Qian 9
Kun 9
12-
Stagnation
Gui
Xin
Heart
DESTINY
Si
Death
Tian
Heaven
Yi
5
EXT
Kan 7
Dui 8
60-Regulate
Wu
Peng
Grass
Jing
Shock
Fu
CEO
Ji
7
EXT
E (☲)
Kun 1
Xun 2
46-Rising
Ji
Rui
Seed
Du
Delusion
Que
Bird
Geng
8
Ren
Hour
06/05/2021
10:11
Ren
Gen 6
Qian 4
26-Big
Livestock
Bing
Ren
Official
Kai
Open
She
Snake
Ding
3
EXT
W (☵)
Li 3
Zhen 6
21-Biting
Yi
Ying
Hero
Shang
Injury
Chen
Polaris
Bing
4
Xun 2
Gen 7
53-Gradual
Progress
Xin
Fu
Assistant
Sheng
Growth
He
Harmony
Wu
6
Zhen 8
Kan 4
40-Relief
Geng
Chong
Destroyer
Xiu
Rest
Yin
Moon
Gui
2
EXT
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
10:11 06 05 2021
Heavenly Stems
Ji
Yin EARTH
Jia
Yang WOOD
Gui
Yin WATER
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Si
Yin FIRE
Snake
Yin
Yang WOOD
Tiger
Si
Yin FIRE
Snake
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Geng Bing Wu
Wu Jia Bing
Geng Bing Wu
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yang 1
LEAD STEM 戊 WU
ENVOY Rest Door
LEAD STAR Heavenly Grass
JIA HIDES BEHIND 戊 Wu
SKY HORSE 亥 Hai (Pig)
PEACH BLOSSOM 午 Wu (Horse)
NOBLEMAN 子 Zi (Rat)
申 Shen (Monkey)
DEATH & EMPTINESS 戌 Xu (Dog)
亥 Hai (Pig)