Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Xun 2
Qian 8
9-Small
Livestock
Bing
Fu
Assistant
Kai
Open
He
Harmony
Xiu Zha
Yue Wang
San Qi Zhi
Bing
5
Li 3
Kan 9
64-Not
Yet
Accomplished
Xin
Ying
Hero
Xiu
Rest
Chen
Polaris
Xin
1
EXT
Kun 1
Gen 6
15-Humility
Gui
Rui
Seed
DESTINY
Sheng
Growth
Que
Bird
Gui
3
EXT
E (☲)
Zhen 8
Dui 7
54-Marrying
Maiden
Ding
Chong
Destroyer
Jing
Shock
Yin
Moon
Ding
4
Yi
Hour
24/02/2021
23:29
Yi
Dui 4
Zhen 7
17-Following
Ji
Zhu
Pillar
Shang
Injury
Di
Earth
Shen Jia
Ji
8
EXT
W (☵)
Gen 6
Kun 6
23-Peel
Geng
Ren
Official
Si
Death
She
Snake
Geng
9
Kan 7
Li 9
63-
Accomplished
Ren
Peng
Grass
Jing
Outlook
Fu
CEO
Ren
2
Qian 9
Xun 8
44-Meeting
Wu
Xin
Heart
Du
Delusion
Tian
Heaven
Wu
7
EXT
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
23:29 24 02 2021
Heavenly Stems
Jia
Yang WOOD
Gui
Yin WATER
Geng
Yang METAL
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Zi
Yang WATER
Rat
Mao
Yin WOOD
Rabbit
Yin
Yang WOOD
Tiger
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Gui
Yi
Wu Jia Bing
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yang 6
LEAD STEM 壬 REN
ENVOY Rest Door
LEAD STAR Heavenly Grass
JIA HIDES BEHIND 戊 Wu
SKY HORSE 寅 Yin (Tiger)
PEACH BLOSSOM 酉 You (Rooster)
NOBLEMAN 丑 Chou (Ox)
未 Wei (Goat)
DEATH & EMPTINESS 戌 Xu (Dog)
亥 Hai (Pig)