Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Zhen 8
Xun 9
32-
Consistency
Geng
Chong
Destroyer
Du
Delusion
She
Snake
Ji
4
EXT
Xun 2
Li 4
37-Family
Ji
Fu
Assistant
Jing
Outlook
Fu
CEO
Gui
9
Li 3
Kun 3
35-
Advancement
Gui
Ying
Hero
Si
Death
Tian
Heaven
Xin
2
E (☲)
Gen 6
Zhen 3
27-Nourish
Ding
Ren
Official
Shang
Injury
Yin
Moon
Shen Jia
Geng
3
EXT
Wu
Hour
05/08/2021
14:52
Wu
Kun 1
Dui 4
19-Arriving
Xin
Rui
Seed
Jing
Shock
Di
Earth
Long Fan
Bing
7
W (☵)
Kan 7
Gen 2
39-
Obstruction
Ren
Peng
Grass
Sheng
Growth
He
Harmony
Ding
8
EXT
Qian 9
Kan 3
6-Litigation
Yi
Xin
Heart
DESTINY
Xiu
Rest
Hu
Tiger
Long Dun
Ri Wang
Ren
1
EXT
Dui 4
Qian 6
43-
Eliminating
Bing
Zhu
Pillar
Kai
Open
Xuan
Warrior
Yi
6
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
14:52 05 08 2021
Heavenly Stems
Gui
Yin WATER
Yi
Yin WOOD
Yi
Yin WOOD
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Wei
Yin EARTH
Goat
You
Yin METAL
Rooster
Wei
Yin EARTH
Goat
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Ding Ji Yi
Xin
Ding Ji Yi
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yin 5
LEAD STEM 己 JI
ENVOY Delusion Door
LEAD STAR Heavenly Assistant
JIA HIDES BEHIND 己 Ji
SKY HORSE 巳 Si (Snake)
PEACH BLOSSOM 子 Zi (Rat)
NOBLEMAN 卯 Mao (Rabbit)
巳 Si (Snake)
DEATH & EMPTINESS 申 Shen (Monkey)
酉 You (Rooster)