Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Gen 6
Kan 2
4-Bliss
Xin
Ren
Official
Xiu
Rest
Que
Bird
Yi
4
Zhen 8
Gen 3
62-Lesser
Exceeding
Bing
Chong
Destroyer
Sheng
Growth
Di
Earth
Die Xue
Chong Zha
Yue Sheng
Quan Yi
San Qi Zhi
Ren
9
EXT
Xun 2
Zhen 9
42-Increasing
Yi
Fu
Assistant
Shang
Injury
Tian
Heaven
Ding
2
EXT
E (☲)
Kan 7
Qian 3
5-Waiting
Gui
Peng
Grass
Kai
Open
Chen
Polaris
Bing
3
Wu
Hour
19/04/2021
19:09
Wu
Li 3
Xun 4
50-The
Cauldron
Ren
Ying
Hero
Du
Delusion
Fu
CEO
Geng
7
EXT
W (☵)
Qian 9
Dui 6
10-Tread
Ji
Xin
Heart
Jing
Shock
He
Harmony
Xin
8
Dui 4
Kun 4
45-Gathering
Geng
Zhu
Pillar
Si
Death
Yin
Moon
Gui
1
Kun 1
Li 3
36-Dimming
Light
Ding
Rui
Seed
DESTINY
Jing
Outlook
She
Snake
Yu Nu
Ji
6
EXT
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
19:09 19 04 2021
Heavenly Stems
Geng
Yang METAL
Ding
Yin FIRE
Ren
Yang WATER
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Xu
Yang EARTH
Dog
You
Yin METAL
Rooster
Chen
Yang EARTH
Dragon
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Ding Wu Xin
Xin
Gui Wu Yi
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yang 5
LEAD STEM 壬 REN
ENVOY Outlook Door
LEAD STAR Heavenly Hero
JIA HIDES BEHIND 壬 Ren
SKY HORSE 申 Shen (Monkey)
PEACH BLOSSOM 卯 Mao (Rabbit)
NOBLEMAN 丑 Chou (Ox)
未 Wei (Goat)
DEATH & EMPTINESS 寅 Yin (Tiger)
卯 Mao (Rabbit)