Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Zhen 8
Zhen 1
51-Thunder
Xin
Chong
Destroyer
Shang
Injury
Que
Bird
Ren
8
Xun 2
Xun 1
57-Wind
Ren
Fu
Assistant
Du
Delusion
Di
Earth
Wu
4
EXT
Li 3
Li 1
30-Fire
Wu
Ying
Hero
Jing
Outlook
Tian
Heaven
Geng
6
EXT
E (☲)
Gen 6
Gen 1
52-Mountain
Yi
Ren
Official
Sheng
Growth
Chen
Polaris
Yun Dun
Ri Sheng
Xin
7
Gui
Hour
25/01/2021
07:45
Gui
Kun 1
Kun 1
2-Earth
Geng
Rui
Seed
DESTINY
Si
Death
Fu
CEO
Long Fan
Xiang Zuo
Bing
2
EXT
W (☵)
Kan 7
Kan 1
29-Water
Ji
Peng
Grass
Xiu
Rest
He
Harmony
Yi
3
Qian 9
Qian 1
1-Heaven
Ding
Xin
Heart
Kai
Open
Yin
Moon
Zhen Zha
San Qi Zhi
Ji
5
Dui 4
Dui 1
58-Marsh
Bing
Zhu
Pillar
Jing
Shock
She
Snake
Ding
1
EXT
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
07:45 25 01 2021
Heavenly Stems
Bing
Yang FIRE
Gui
Yin WATER
Ji
Yin EARTH
Geng
Yang METAL
Earthly Branches
Chen
Yang EARTH
Dragon
You
Yin METAL
Rooster
Chou
Yin EARTH
Ox
Zi
Yang WATER
Rat
Hidden Stems
Gui Wu Yi
Xin
Xin Ji Gui
Gui
STRUCTURE Yang 9
LEAD STEM 癸 GUI
ENVOY Death Door
LEAD STAR Heavenly Bird
JIA HIDES BEHIND 癸 Gui
SKY HORSE 寅 Yin (Tiger)
PEACH BLOSSOM 酉 You (Rooster)
NOBLEMAN 亥 Hai (Pig)
酉 You (Rooster)
DEATH & EMPTINESS 子 Zi (Rat)
丑 Chou (Ox)