Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Li 3
Xun 4
50-The
Cauldron
Ji
Ying
Hero
Du
Delusion
Yin
Moon
Di Jia
Ding
9
EXT
Kun 1
Li 3
36-Dimming
Light
Yi
Rui
Seed
Jing
Outlook
She
Snake
Ri Shi
Ji
5
Dui 4
Kun 4
45-Gathering
Xin
Zhu
Pillar
Si
Death
Fu
CEO
Xiang Zuo
Yi
7
E (☲)
Xun 2
Zhen 9
42-Increasing
Ding
Fu
Assistant
Shang
Injury
He
Harmony
Shen Jia
Bing
8
EXT
Gui
Hour
21/09/2021
05:32
Gui
Qian 9
Dui 6
10-Tread
Ren
Xin
Heart
DESTINY
Jing
Shock
Tian
Heaven
Ren Jia
Xin
3
W (☵)
Zhen 8
Gen 3
62-Lesser
Exceeding
Bing
Chong
Destroyer
Sheng
Growth
Hu
Tiger
Geng
4
EXT
Gen 6
Kan 2
4-Bliss
Geng
Ren
Official
Xiu
Rest
Xuan
Warrior
Wu
6
EXT
Kan 7
Qian 3
5-Waiting
Wu
Peng
Grass
Kai
Open
Di
Earth
Ren
2
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
05:32 21 09 2021
Heavenly Stems
Gui
Yin WATER
Ren
Yang WATER
Ding
Yin FIRE
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Mao
Yin WOOD
Rabbit
Shen
Yang METAL
Monkey
You
Yin METAL
Rooster
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Yi
Wu Geng Ren
Xin
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yin 1
LEAD STEM 辛 XIN
ENVOY Shock Door
LEAD STAR Heavenly Pillar
JIA HIDES BEHIND 辛 Xin
SKY HORSE 巳 Si (Snake)
PEACH BLOSSOM 子 Zi (Rat)
NOBLEMAN 卯 Mao (Rabbit)
巳 Si (Snake)
DEATH & EMPTINESS 辰 Chen (Dragon)
巳 Si (Snake)