Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Zhen 8
Kun 8
16-Delight
Bing
Chong
Destroyer
Si
Death
Di
Earth
Yue Wang
Yi
4
Xun 2
Dui 3
61-Sincerity
Yi
Fu
Assistant
Jing
Shock
Tian
Heaven
Ri Shi
Quan Yi
Ren
9
EXT
Li 3
Qian 7
14-Great
Reward
Ren
Ying
Hero
Kai
Open
Fu
CEO
Xiang Zuo
Ding
2
EXT
E (☲)
Gen 6
Li 8
22-Beauty
Xin
Ren
Official
Jing
Outlook
Que
Bird
Bing
3
Wu
Hour
24/01/2022
14:17
Wu
Kun 1
Kan 7
7-Officer
Ding
Rui
Seed
DESTINY
Xiu
Rest
She
Snake
Xing Sheng
Geng
7
EXT
W (☵)
Kan 7
Xun 6
48-Well
Gui
Peng
Grass
Du
Delusion
Chen
Polaris
Xin
8
Qian 9
Zhen 2
25-Without
Wrongdoing
Ji
Xin
Heart
Shang
Injury
He
Harmony
Shen Jia
Gui
1
Dui 4
Gen 9
31-Influence
Geng
Zhu
Pillar
Sheng
Growth
Yin
Moon
Ji
6
EXT
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
14:17 24 01 2022
Heavenly Stems
Ding
Yin FIRE
Ding
Yin FIRE
Xin
Yin METAL
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Wei
Yin EARTH
Goat
Chou
Yin EARTH
Ox
Chou
Yin EARTH
Ox
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Ding Ji Yi
Xin Ji Gui
Xin Ji Gui
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yang 5
LEAD STEM 壬 REN
ENVOY Outlook Door
LEAD STAR Heavenly Hero
JIA HIDES BEHIND 壬 Ren
SKY HORSE 巳 Si (Snake)
PEACH BLOSSOM 子 Zi (Rat)
NOBLEMAN 亥 Hai (Pig)
酉 You (Rooster)
DEATH & EMPTINESS 寅 Yin (Tiger)
卯 Mao (Rabbit)