Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Gen 6
Xun 7
18-Poison
Ren
Ren
Official
Du
Delusion
He
Harmony
Yi
2
EXT
Zhen 8
Li 6
55-
Abundance
Wu
Chong
Destroyer
Jing
Outlook
Yin
Moon
Xin
7
Xun 2
Kun 2
20-
Observation
Yi
Fu
Assistant
Si
Death
She
Snake
Ji
9
E (☲)
Kan 7
Zhen 4
3-Beginning
Geng
Peng
Grass
Shang
Injury
Hu
Tiger
Wu
1
EXT
Bing
Hour
03/07/2022
06:04
Bing
Li 3
Dui 2
38-
Opposition
Xin
Ying
Hero
Jing
Shock
Fu
CEO
Gui
5
W (☵)
Qian 9
Gen 4
33-Retreat
Ding
Xin
Heart
DESTINY
Sheng
Growth
Xuan
Warrior
Xing Shi
Ren
6
EXT
Dui 4
Kan 8
47-Trap
Gui
Zhu
Pillar
Xiu
Rest
Di
Earth
Geng
8
EXT
Kun 1
Qian 9
11-Unity
Ji
Rui
Seed
Kai
Open
Tian
Heaven
San Qi Zhi
Ding
4
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
06:04 03 07 2022
Heavenly Stems
Gui
Yin WATER
Ding
Yin FIRE
Bing
Yang FIRE
Ren
Yang WATER
Earthly Branches
Mao
Yin WOOD
Rabbit
Si
Yin FIRE
Snake
Wu
Yang FIRE
Horse
Yin
Yang WOOD
Tiger
Hidden Stems
Yi
Geng Bing Wu
Ding Ji
Wu Jia Bing
STRUCTURE Yin 3
LEAD STEM 辛 XIN
ENVOY Outlook Door
LEAD STAR Heavenly Hero
JIA HIDES BEHIND 辛 Xin
SKY HORSE 巳 Si (Snake)
PEACH BLOSSOM 子 Zi (Rat)
NOBLEMAN 卯 Mao (Rabbit)
巳 Si (Snake)
DEATH & EMPTINESS 辰 Chen (Dragon)
巳 Si (Snake)