Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Kun 1
Zhen 8
24-Returning
Ji
Rui
Seed
Shang
Injury
Tian
Heaven
Yue Wang
Yi
2
EXT
Dui 4
Xun 3
28-Great
Exceeding
Gui
Zhu
Pillar
Du
Delusion
Di
Earth
Di Jia
Xin
7
Qian 9
Li 7
13-
Followship
Ding
Xin
Heart
Jing
Outlook
Xuan
Warrior
Yu Nu
Ji
9
E (☲)
Li 3
Gen 8
56-Travelling
Xin
Ying
Hero
DESTINY
Sheng
Growth
Fu
CEO
Wu
1
EXT
Bing
Hour
22/06/2021
20:40
Bing
Kan 7
Kun 7
8-Alliance
Geng
Peng
Grass
Si
Death
Hu
Tiger
Gui
5
W (☵)
Xun 2
Kan 6
59-
Dispersing
Yi
Fu
Assistant
Xiu
Rest
She
Snake
Ren
6
EXT
Zhen 8
Qian 2
34-Great
Strength
Wu
Chong
Destroyer
Kai
Open
Yin
Moon
Geng
8
EXT
Gen 6
Dui 9
41-
Decreasing
Ren
Ren
Official
Jing
Shock
He
Harmony
Ding
4
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
20:40 22 06 2021
Heavenly Stems
Wu
Yang EARTH
Xin
Yin METAL
Jia
Yang WOOD
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
Xu
Yang EARTH
Dog
Chou
Yin EARTH
Ox
Wu
Yang FIRE
Horse
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Ding Wu Xin
Xin Ji Gui
Ding Ji
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yin 3
LEAD STEM 辛 XIN
ENVOY Outlook Door
LEAD STAR Heavenly Hero
JIA HIDES BEHIND 辛 Xin
SKY HORSE 申 Shen (Monkey)
PEACH BLOSSOM 卯 Mao (Rabbit)
NOBLEMAN 丑 Chou (Ox)
未 Wei (Goat)
DEATH & EMPTINESS 辰 Chen (Dragon)
巳 Si (Snake)