Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Kun 1
Qian 9
11-Unity
Ji
Rui
Seed
Kai
Open
He
Harmony
Xin
9
Dui 4
Kan 8
47-Trap
Ding
Zhu
Pillar
Xiu
Rest
Chen
Polaris
Xing Wang
Yi
5
EXT
Qian 9
Gen 4
33-Retreat
Gui
Xin
Heart
Sheng
Growth
Que
Bird
Ji
7
EXT
E (☲)
Li 3
Dui 2
38-
Opposition
Yi
Ying
Hero
Jing
Shock
Yin
Moon
Ri Sheng
Quan Yi
Geng
8
Ren
Hour
18/05/2022
23:29
Ren
Kan 7
Zhen 4
3-Beginning
Wu
Peng
Grass
Shang
Injury
Di
Earth
Yu Nu
Ding
3
EXT
W (☵)
Xun 2
Kun 2
20-
Observation
Xin
Fu
Assistant
DESTINY
Si
Death
She
Snake
Bing
4
Zhen 8
Li 6
55-
Abundance
Geng
Chong
Destroyer
Jing
Outlook
Fu
CEO
Wu
6
Gen 6
Xun 7
18-Poison
Bing
Ren
Official
Du
Delusion
Tian
Heaven
Gui
2
EXT
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
23:29 18 05 2022
Heavenly Stems
Geng
Yang METAL
Xin
Yin METAL
Yi
Yin WOOD
Ren
Yang WATER
Earthly Branches
Zi
Yang WATER
Rat
Wei
Yin EARTH
Goat
Si
Yin FIRE
Snake
Yin
Yang WOOD
Tiger
Hidden Stems
Gui
Ding Ji Yi
Geng Bing Wu
Wu Jia Bing
STRUCTURE Yang 1
LEAD STEM 庚 GENG
ENVOY Injury Door
LEAD STAR Heavenly Destroyer
JIA HIDES BEHIND 辛 Xin
SKY HORSE 寅 Yin (Tiger)
PEACH BLOSSOM 酉 You (Rooster)
NOBLEMAN 丑 Chou (Ox)
未 Wei (Goat)
DEATH & EMPTINESS 辰 Chen (Dragon)
巳 Si (Snake)