Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Li 3
Li 1
30-Fire
Ren
Ying
Hero
Jing
Outlook
Xuan
Warrior
Wu
3
EXT
Kun 1
Kun 1
2-Earth
Geng
Rui
Seed
Si
Death
Hu
Tiger
Ri Shi
Ren
8
Dui 4
Dui 1
58-Marsh
Ding
Zhu
Pillar
Jing
Shock
He
Harmony
Geng
1
E (☲)
Xun 2
Xun 1
57-Wind
Wu
Fu
Assistant
Du
Delusion
Di
Earth
Ji
2
EXT
Yi
Hour
01/12/2021
18:56
Yi
Qian 9
Qian 1
1-Heaven
Bing
Xin
Heart
Kai
Open
Yin
Moon
Zhen Zha
San Qi Zhi
Ding
6
W (☵)
Zhen 8
Zhen 1
51-Thunder
Ji
Chong
Destroyer
Shang
Injury
Tian
Heaven
Gui
7
EXT
Gen 6
Gen 1
52-Mountain
Gui
Ren
Official
DESTINY
Sheng
Growth
Fu
CEO
Xin
9
EXT
Kan 7
Kan 1
29-Water
Xin
Peng
Grass
Xiu
Rest
She
Snake
Bing
5
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
18:56 01 12 2021
Heavenly Stems
Xin
Yin METAL
Gui
Yin WATER
Ji
Yin EARTH
Xin
Yin METAL
Earthly Branches
You
Yin METAL
Rooster
Wei
Yin EARTH
Goat
Hai
Yin WATER
Pig
Chou
Yin EARTH
Ox
Hidden Stems
Xin
Ding Ji Yi
Ren Jia
Xin Ji Gui
STRUCTURE Yin 4
LEAD STEM 癸 GUI
ENVOY Growth Door
LEAD STAR Heavenly Official
JIA HIDES BEHIND 癸 Gui
SKY HORSE 亥 Hai (Pig)
PEACH BLOSSOM 午 Wu (Horse)
NOBLEMAN 午 Wu (Horse)
寅 Yin (Tiger)
DEATH & EMPTINESS 子 Zi (Rat)
丑 Chou (Ox)