Qi Men Dun Jia Plotter | Kevin Foong
SE ☴(☱) S ☲(☰) ☷(☴) SW
Xin Qian 9
Wei Kan 3
6-Litigation
Gui
Xin
Heart
Xiu
Rest
She
Snake
Bing
1
EXT
Jia Kan 7
Xu Gen 2
39-
Obstruction
Ji
Peng
Grass
Sheng
Growth
Fu
CEO
Geng
6
Bing Gen 6
Zi Zhen 3
27-Nourish
Xin
Ren
Official
Shang
Injury
Tian
Heaven
Wu
8
E (☲)
Gui Dui 4
Si Qian 6
43-
Eliminating
Ren
Zhu
Pillar
Kai
Open
Yin
Moon
Yi
9
EXT
Ding
Ding
Geng Zhen 8
Wu Xun 9
32-
Consistency
Yi
Chong
Destroyer
DESTINY
Du
Delusion
Di
Earth
Gui Dun
Ren
4
W (☵)
Yi Kun 1
Mao Dui 4
19-Arriving
Wu
Rui
Seed
Jing
Shock
He
Harmony
Xing Shi
Xin
5
EXT
Yi Li 3
Hai Kun 3
35-
Advancement
Geng
Ying
Hero
Si
Death
Hu
Tiger
Ji
7
EXT
Bing Xun 2
Yin Li 4
37-Family
Bing
Fu
Assistant
Jing
Outlook
Xuan
Warrior
Gui
3
NE ☶ (☳) N ☵(☷) ☰(☶) NW
时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
08:38 29 10 2020
Heavenly Stems
Geng
Yang METAL
Yi
Yin WOOD
Bing
Yang FIRE
Geng
Yang METAL
Earthly Branches
Chen
Yang EARTH
Dragon
Si
Yin FIRE
Snake
Xu
Yang EARTH
Dog
Zi
Yang WATER
Rat
Hidden Stems
Gui Wu Yi
Geng Bing Wu
Ding Wu Xin
Gui
STRUCTURE Yin 2
LEAD STEM 己 JI
ENVOY Rest Door
LEAD STAR Heavenly Grass
JIA HIDES BEHIND 己 Ji
SKY HORSE 寅 Yin (Tiger)
PEACH BLOSSOM 酉 You (Rooster)
NOBLEMAN 丑 Chou (Ox)
未 Wei (Goat)
DEATH & EMPTINESS 申 Shen (Monkey)
酉 You (Rooster)