时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
23:39 01 06 2020
Heavenly Stems
Wu
Yang EARTH
Yi
Yin WOOD
Xin
Yin METAL
Geng
Yang METAL
Earthly Branches
Zi
Yang WATER
Rat
Hai
Yin WATER
Pig
Si
Yin FIRE
Snake
Zi
Yang WATER
Rat
Hidden Stems
Gui
Ren Jia
Geng Bing Wu
Gui
STRUCTURE Yang 8
LEAD STEM 己 JI
ENVOY Outlook Door
LEAD STAR Heavenly Hero
JIA HIDES BEHIND 庚 Geng
SKY HORSE 寅 Yin (Tiger)
PEACH BLOSSOM 酉 You (Rooster)
NOBLEMAN 丑 Chou (Ox)
未 Wei (Goat)
DEATH & EMPTINESS 午 Wu (Horse)
未 Wei (Goat)
SE S SW
Wu Kan 7
Zi Zhen 4
3-Beginning
Geng
Peng
Grass
Shang
Injury
Chen
Polaris
Gui
7
Ding Gen 6
Wei Xun 7
18-Poison
Wu
Ren
Official
Du
Delusion
Que
Bird
Ji
3
EXT
Wu Zhen 8
Yin Li 6
55-
Abundance
Ren
Chong
Destroyer
Jing
Outlook
Di
Earth
Yu Nu
Xin
5
EXT
E
Yi Qian 9
You Gen 4
33-Retreat
Bing
Xin
Heart
Sheng
Growth
He
Harmony
Xiu Zha
Yue Wang
San Qi Zhi
Ren
6
Ding
Ding
Ji Xun 2
Hai Kun 2
20-
Observation
Gui
Fu
Assistant
Si
Death
Tian
Heaven
Yi
1
EXT
W
Gui Dui 4
Wei Kan 8
47-Trap
Yi
Zhu
Pillar
Xiu
Rest
Yin
Moon
Zhen Zha
San Qi Zhi
Wu
2
Geng Kun 1
Chen Qian 9
11-Unity
Xin
Rui
Seed
Kai
Open
She
Snake
Geng
4
Jia Li 3
Chen Dui 2
38-
Opposition
Ji
Ying
Hero
Jing
Shock
Fu
CEO
Long Fan
Xiang Zuo
Bing
9
EXT
NE N NW