时 Hour 日 Day 月 Month 年 Year
17:56 13 08 2020
Heavenly Stems
Xin
Yin METAL
Wu
Yang EARTH
Jia
Yang WOOD
Geng
Yang METAL
Earthly Branches
You
Yin METAL
Rooster
Zi
Yang WATER
Rat
Shen
Yang METAL
Monkey
Zi
Yang WATER
Rat
Hidden Stems
Xin
Gui
Wu Geng Ren
Gui
STRUCTURE Yin 5
LEAD STEM 癸 GUI
ENVOY Outlook Door
LEAD STAR Heavenly Hero
JIA HIDES BEHIND 癸 Gui
SKY HORSE 亥 Hai (Pig)
PEACH BLOSSOM 午 Wu (Horse)
NOBLEMAN 午 Wu (Horse)
寅 Yin (Tiger)
DEATH & EMPTINESS 子 Zi (Rat)
丑 Chou (Ox)
SE S SW
Ren Zhen 8
Zi Zhen 1
51-Thunder
Geng
Chong
Destroyer
Shang
Injury
Yin
Moon
Ji
4
EXT
Ren Xun 2
Wu Xun 1
57-Wind
Ji
Fu
Assistant
Du
Delusion
She
Snake
Gui
9
Geng Li 3
Yin Li 1
30-Fire
Gui
Ying
Hero
Jing
Outlook
Fu
CEO
Xin
2
E
Bing Gen 6
Xu Gen 1
52-Mountain
Ding
Ren
Official
Sheng
Growth
He
Harmony
Xiu Zha
San Qi Zhi
Geng
3
EXT
Wu
Wu
Jia Kun 1
Zi Kun 1
2-Earth
Xin
Rui
Seed
DESTINY
Si
Death
Tian
Heaven
Long Fan
Bing
7
W
Geng Kan 7
Shen Kan 1
29-Water
Ren
Peng
Grass
Xiu
Rest
Hu
Tiger
Ding
8
EXT
Jia Qian 9
Wu Qian 1
1-Heaven
Yi
Xin
Heart
Kai
Open
Xuan
Warrior
Long Dun
Ri Wang
Ren
1
EXT
Bing Dui 4
Chen Dui 1
58-Marsh
Bing
Zhu
Pillar
Jing
Shock
Di
Earth
Yi
6
NE N NW